Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is voor jou van belang als je een bezoeker van onze website bent, met ons een overeenkomst afsluit, registreert of deelneemt aan een event of met ons communiceert.

In het kader van jouw gebruik van een betaalknop, treedt de verzender van de factuur (ook) op als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en verwijzen wij jou eveneens naar het privacybeleid van de verzender van de factuur voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid informeert jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens en werd laatst bijgewerkt op 21 april 2023.

Wij gebruiken ook cookies op onze website. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij jou vriendelijk naar ons cookiebeleid.

1. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

1.1. Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens wanneer je:

 • onze website (www.pom.be) of het contactformulier gebruikt;
 • met ons een overeenkomst afsluit of in dat kader met ons communiceert;
 • registreert voor of deelneemt aan een event;
 • met ons communiceert via email, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal.

1.2. Dit privacybeleid kan gewijzigd worden zoals bepaald in artikel 8.

2. WIE ZIJN WIJ?

2.1. “Wij” verwijst in dit privacybeleid naar POM:

 • Naam: POM nv
 • Adres: Lange Gasthuisstraat 29A, bus 8, 2000 Antwerpen
 • Ondernemingsnummer: 0560.816.683
 • E-mail: siska@pom.be

2.2. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit privacybeleid. Als je vragen hebt hierover, contacteer ons dan per e-mail (siska@pom.be).

2.3. In bepaalde omstandigheden kunnen derde partijen (ook) verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de verzender van een factuur. In dat geval raden wij aan om het privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor een bepaald doel en voor zover toegelaten door de wet. Wij lichten hieronder verder toe in welke gevallen wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als wij jouw persoonsgegevens niet rechtstreeks van jou ontvangen, zullen wij jou ook hierover hieronder informeren.

3.1. WANNEER JE ONZE WEBSITE BEZOEKT OF JE REGISTREERT VOOR ONZE NIEUWSBRIEF OF EEN EVENT

3.1.1. Wanneer je onze website (www.pom.be) bezoekt, je registreert voor onze nieuwsbrief of registreert voor of deelneemt aan een event, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

3.2. WANNEER JE EEN OVEREENKOMST MET ONS SLUIT

3.2.1. Wanneer je een overeenkomst sluit met ons, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

3.3. WANNEER JE MET ONS COMMUNICEERT

3.3.1. Wanneer je met ons communiceert via email of een ander digitaal communicatiekanaal, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

3.4. IN ALLE BOVENSTAANDE GEVALLEN

3.4.1. Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden verzamelen, willen wij echter duidelijk maken dat wij jouw persoonsgegevens ook zullen verwerken in de volgende gevallen.

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

4.1. In principe delen wij jouw persoonsgegevens met niemand anders dan de personen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot jouw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende categorieën van ontvangers jouw persoonsgegevens ontvangen:

 • Jij;
 • Je werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer je werkgever onze leverancier of klant is);
 • Onze werknemers en leveranciers; en
 • Overheids- of gerechtelijke instanties voor zover wij verplicht zijn je persoonsgegevens met hen te delen (bijv. belastingautoriteiten, politie of gerechtelijke instanties).

4.2. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard op servers in de EU van een dienstverlener gevestigd in de EU. Indien het in de Verenigde Staten gevestigde moederbedrijf van onze dienstverlener echter toegang zou eisen tot de servers in de EU, treffen wij alle mogelijke maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. In dat geval kan er immers sprake zijn van een doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

5. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

5.1. Jouw persoonsgegevens worden in identificeerbare vorm slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij jou om jouw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat je jouw toestemming intrekt.

5.2. Als algemene regel geldt dat wij jouw persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel 5 wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen jouw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat ons verhindert deze te verwijderen.

5.3. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website bewaren wij zo lang als nodig om de in artikel 3.1 vermelde legitieme belangen te behartigen of tot op het moment dat je jouw toestemming intrekt. Technische informatie zoals onze serverlogbestanden bewaren wij tot 1 jaar na jouw bezoek aan onze website, waarna deze worden verwijderd of gede-identificeerd. Informatie over jouw surfgedrag (bv. gebruikers-ID) bewaren wij niet langer dan 26 maanden na jouw bezoek aan onze website, waarna deze worden verwijderd of gede-identificeerd.

5.4. Berichten die je ons via het contactformulier stuurt, bewaren wij zolang als nodig om jouw vraag te behandelen en op te volgen. Vragen worden niet later dan 5 jaren na jouw vraag verwijderd of gede-identificeerd.

5.5. Alle persoonsgegevens in het kader van een event worden niet later dan 2 jaren na het einde van het event verwijderd of gede-identificeerd.

6. HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze maatregelen omvatten onder meer technische en organisatorische maatregelen om onze systemen, toepassingen en processen te beveiligen. We hebben ook andere maatregelen genomen, zoals het nemen van interne beleidsmaatregelen, het beperken van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden en het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens.

7. JOUW RECHTEN IN VERBAND MET JOUW PERSOONSGEGEVENS

7.1. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je een aantal rechten die je op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer je een recht wenst uit te oefenen, wij jou om een identiteitsbewijs kunnen vragen.

7.2. Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, wat betekent dat je ons kunt vragen om jou informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over jou hebben. Je kunt ook een kopie van jouw persoonsgegevens opvragen.

7.3. Je hebt het recht om te vragen dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zodat wij jouw verzoek snel en accuraat kunnen beoordelen.

7.4. Als wij jouw toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken (bv. om jou nieuwsbrieven te sturen) heb je het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.

7.5. Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als je met succes gebruik hebt gemaakt van jouw recht om jouw toestemming in te trekken of jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

7.6. Je kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

7.7. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, heb je het recht om je hier tegen te verzetten. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij jou jouw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen vragen wij jou om jouw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek.

7.8. Wanneer wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van jouw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met jou, heb je het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat.

7.9. Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij jou een e-mail te sturen naar siska@pom.be. Aan bovenstaande rechten kunnen bepaalde wettelijke voorwaarden worden verbonden. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij jou daarvan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

7.10. Indien je herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of jou een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken.

7.11. Indien je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres vermeld artikel 7.9. Als je niet tevreden bent met ons antwoord, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

8. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

8.1. Wij kunnen dit privacybeleid op eigen initiatief en op eender welk moment wijzigen. Indien materiële wijzigingen aan dit privacybeleid een invloed kunnen hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan zullen wij deze wijzigingen aan jou communiceren op een manier waarop wij normaal met jou communiceren (bv. via e-mail of via een bericht op onze website).

8.2. Wij nodigen je uit om de laatste versie van dit privacybeleid op onze website (www.pom.be) te bekijken.

9. HEB JE NOG VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen via e-mail: siska@pom.be.

Laatste update: 21-04-2023