Algemene voorwaarden

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden van POM NV, Lange Gasthuisstraat 29A, bus 8, 2000 Antwerpen, België met ondernemingsnummer 0560.816.683 (hierna: “POM”, “wij”, “we”, “ons”).

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Gebruiksvoorwaarden: deze overeenkomst en eventuele bijlagen.

1.2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van POM.

1.3. Verzender: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of professionele activiteiten mogelijkheden aan zijn klanten of gebruikers biedt om een betaling uit te voeren via POM.

1.4. Diensten: de diensten die POM aan de Gebruiker verstrekt en die het hem mogelijk maken de betaling uit te voeren.

1.5. Betalingsdienstaanbieder: de rechtspersoon die in het kader van de Diensten een betalingsdienst zoals gedefinieerd in artikel I.9 van het Wetboek Economisch Recht aanbiedt.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED EN TAAL

2.1. De taal van deze Gebruiksvoorwaarden en van de verdere betrekkingen tussen de Gebruiker en POM is het Nederlands.

2.2. De Gebruiker van de Diensten verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden van zodra hij/zij de Diensten gebruikt. Indien de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden niet integraal aanvaardt, kan hij/zij geen gebruik maken van de Diensten.

2.3. De Gebruiker waarborgt dat hij/zij gerechtigd is met deze Gebruiksvoorwaarden in te stemmen en aldus de overeenkomst te sluiten. Indien de Gebruiker minderjarig is, dan waarborgt hij/zij de toestemming te hebben verkregen van zijn ouders of voogd om deze instemming te verlenen en de overeenkomst te sluiten.

2.4. De gesloten overeenkomst zal gearchiveerd worden en zal niet toegankelijk zijn. De Gebruiksvoorwaarden zijn wel raadpleegbaar via de website www.pom.be en de Gebruiker kan deze Gebruiksvoorwaarden opslaan.

ARTIKEL 3. DE DIENSTEN

3.1. De Gebruiker kan enkel gebruik maken van de Diensten via een uitnodiging tot betaling van de Verzender. Om de betaling uit te voeren via de Diensten, dient de Gebruiker op de betaalknop te klikken en de gebruiksaanwijzingen te volgen.

3.2. Het gebruik van de Diensten is gratis voor de Gebruiker.

3.3. Om betalingen als onderdeel van de Diensten mogelijk te maken, doet POM een beroep op de diensten van een Betalingsdienstaanbieder. Op de diensten geleverd door de Betalingsdienstaanbieder zijn voorwaarden van toepassing die op onze website en de betaalpagina geconsulteerd kunnen worden.

ARTIKEL 4. GEGEVENSBESCHERMING

4.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar ons privacybeleid beschikbaar op onze website.

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1. POM is en blijft ten allen tijde titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de inhoud – met inbegrip van alle aanhorigheden – van de Diensten met uitsluiting van de documentatie, tekeningen, schetsen of software van de Betalingsdienstaanbieder, de Verzender of de Gebruiker. POM verleent de Gebruiker enkel voor onbepaalde duur een niet-exclusief, onoverdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Diensten dat strookt met een normaal gebruik van de Diensten door een normale, voorzichtige Gebruiker.

ARTIKEL 6. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. De Gebruiker garandeert dat hij/zij de Diensten enkel gebruikt in eigen naam, in naam van een derde die hem/haar daarvoor toestemming heeft gegeven of in naam van een derde waarover hij/zij een ouderlijk of ander wettelijk gezag uitoefent dat hem/haar daartoe machtigt. De Gebruiker mag de rechten en verplichtingen op basis van deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van POM.

6.2. POM doet redelijke inspanningen om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te maken. POM behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk ogenblik en voor de duur die zij nodig acht, de beschikbaarheid van de Diensten te wijzigen of stop te zetten zonder enig bericht, zonder opgave van reden en zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.

6.3. POM is niet verantwoordelijk en is aldus geenszins aansprakelijk voor tekortkomingen, zelfs niet als gevolg van zware fout, in de diensten van derden die het aanbieden van de Diensten mede faciliteren maar waarover POM geen enkele controle uitoefent (bv. telecomproviders).

6.4. POM biedt geen archivering van (elektronische) facturen aan die via de Diensten worden verwerkt, zulks blijft volledig de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

6.5. POM oefent geen enkele controle uit over de inhoud van de facturen aangeleverd door de Verzender en is aldus niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele inhoudelijke onvolkomenheden in de facturen. Dit impliceert onder meer dat POM geenszins tussenkomt in de onderliggende relatie tussen Gebruiker en Verzender om na te gaan of een bepaald factuurbedrag aangeboden via de Diensten daadwerkelijk verschuldigd is. Voor alle vragen met betrekking tot het verschuldigd zijn van een bepaald factuurbedrag dient de Gebruiker rechtstreeks contact op te nemen met de Verzender (zie 11.1).

6.6. POM oefent geen enkele controle uit over de werking, het gebruik en de veiligheid van de betaaloplossingen aangeboden door de Betalingsdienstaanbieders in het kader van de Diensten. Iedere schade als gevolg van een niet-toegestane, niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betaling valt onder de aansprakelijkheid van de Betalingsdienstaanbieder. De Gebruiker kan deze schade niet verhalen op POM.

6.7. POM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, schade aan hardware of software, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, klanten of zakelijke opportuniteiten, imago- of reputatieschade en morele schade. De totale, gezamenlijke aansprakelijkheid van POM ten aanzien van de Gebruiker in verband met het gebruik van de Diensten is in ieder geval beperkt tot 20 EUR.

ARTIKEL 7. DUUR EN BEËINDIGING

7.1. De overeenkomst tussen de Gebruiker en POM wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zowel POM als de Gebruiker mogen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen, en dit met onmiddellijke ingang en zonder een beroep te doen op een rechtbank. Indien de overeenkomst beëindigd wordt, zal de Gebruiker niet langer gebruik kunnen maken van de Diensten.

7.2. POM heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder enig bericht, zonder beroep op een rechtbank en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal deze overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de gegevens van de Gebruiker te verwijderen, als het gebruik van de Diensten (a) een schending uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden of van een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde, (b) de veiligheid of integriteit van de Diensten, de diensten van de Betalingsdienstaanbieders of een derde in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

ARTIKEL 8. WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

8.1. POM behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U kunt steeds de datum van de laatste wijziging van de Gebruiksvoorwaarden consulteren op de betaalpagina. Als de Gebruiksvoorwaarden werden gewijzigd sinds uw laatste betaling, vragen wij u om eerst de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te raadplegen alvorens van onze Diensten gebruik te maken.

ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT

9.1. Als de Gebruiker een consument is, heeft hij/zij het recht binnen veertien (14) dagen deze overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen en zonder kosten zolang de Diensten niet volledig zijn verstrekt. De Gebruiker kan hiervoor het modelformulier (zie bijlage 1) gebruiken en de klantendienst contacteren (zie 11.2). Van zodra de Diensten volledig zijn verstrekt, verliest de Gebruiker zijn/haar herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.53, 1° van het Wetboek Economisch Recht.

ARTIKEL 10. KLACHTEN

10.1. Indien de Gebruiker een klacht heeft (1) over de goederen of diensten waarvoor hij/zij een uitnodiging tot betaling heeft ontvangen van een Verzender of (2) over een factuur die de Gebruiker reeds betaald heeft, dient de Gebruiker zich tot de Verzender te wenden.

10.2. Indien de Gebruiker echter een klacht heeft over de Diensten van POM, dan kan hij/zij zich wenden tot de klantendienst van POM via e-mail op siska@pom.be.

ARTIKEL 11. GESCHILLENBESLECHTING

11.1. Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Diensten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land van toepassing zou zijn.

11.2. Elk geschil in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de Diensten zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen, onverminderd de toepasselijkheid van dwingend recht.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1. POM mag deze overeenkomst of gelijk welke van haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst zonder toestemming van de Gebruiker geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelijk welke derde, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

12.2. De eventuele nietigheid van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

12.3. POM logt uw gebruik van de Diensten om veiligheidsredenen. Voor dit doel houden wij een bijgewerkt logboek bij. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, gaat u ermee akkoord dat dit logboek het bewijs vormt dat onze Diensten op een bepaalde manier zijn benaderd en gebruikt, tenzij er bewijs is van het tegendeel

ANNEX 1. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan POM NV, Lange Gasthuisstraat 29A, bus 8, 2000 Antwerpen, België | siska@pom.be

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Naam/Namen consument(en)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Adres consument(en)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Datum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Laatste update: 17/03/2023